Homeการประกวดและการแข่งขันโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

            ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม     โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   ในระหว่าง
วันที่ 16
18 มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม
งานวิจัย ของคณาจารย์และนักศึกษา แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ที่คณะฯ เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    และสาขาสถิติ
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์นำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้น

เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ซึ่งมีการประกวดทั้งหมด  6  กลุ่ม ดังนี้

1.  กลุ่มวิทยาศาสตร์
2.  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์                    
3.  กลุ่มคณิตศาสตร์
4.  กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์
5.  กลุ่มมัลติมีเดีย
6.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ
4. เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
5. เชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
     -  สมุนไพรในชีวิตประจำวัน

             พร้อมกันนี้  หากท่านประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาส่งแบบตอบรับ (ดังเอกสารแนบ) ไปยังคณะฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ไว้ในแบบตอบรับของแต่ละกิจกรรม
   ส่งด้วยตนเองหรือทางโทรสารหมายเลข       0 2549 4179 หรือ     0 2549 4119  หรือส่งทางไปรษณีย์
ได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2549 4156-58 โดยทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์  
และอาจารย์ประภาพร  พงษ์ไทย  เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
(36 ปี ราชมงคลสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี)
ระหว่าง วันที่ 16-18 มกราคม 2554
  ลานด้านข้างของห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 48 พระชันษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

16  มกราคม  2554                 

 08.30 - 10.00  น.                     ลงทะเบียน               
09.00  - 16.00 น.                      จัดแสดงผลงาน
 

17  มกราคม  2554               

 09.00  เป็นต้นไป                   เสนอผลงานต่อคณะกรรมการ               
13.00 - 16.00  น.                     คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

18  มกราคม  2554               

09.00  เป็นต้นไป                    มอบรางวัล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

     -  เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ดาวน์โหลด

    -   แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม   ดาวน์โหลด

    -   แบบตอบรับโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ดาวน์โหลด

    -   กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ดาวน์โหลด

    -  แบบตอบรับโครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด

   -  เกณฑ์การแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด

  -  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรในชีวิตประจำวัน  ดาวน์โหลด