Homeงานแสดงบนเวทีกิจกรรมการแสดงบนเวที

กิจกรรมการแสดงบนเวที

 วันที่เวลากิจกรรมสถานที่จัดงาน
 17 ม.ค. 548.00-17.00 น.โครงการการเผยแพร่การแสดงลิเก หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
 16 - 18 ม.ค. 5419.00 น.เป็นต้นไปการฉายภาพยนต์กลางแปลงบริเวณลานอนันต์รังสรรค์
(ถนนสายวัฒนธรรม)
 16 - 18 ม.ค. 549.00 น. เป็นต้นไปการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี และบริเวณลานอนันต์รังสรรค์
(ถนนสายวัฒนธรรม)
 16 - 18 ม.ค. 549.00 น.เป็นต้นไปการประกวดรำวงมาตรฐาน
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
บริเวณหอประชุมใหญ่
มทร.ธัญบุรี
 16 ม.ค. 549.00 น.เป็นต้นไปการประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยนิยม ครั้งที่ 2
(RMUTT MUSIC COMPETITION 2011)
(ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา)
หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

Last Updated on Monday, 10 January 2011 09:22