Homeการประกวดและการแข่งขันโครงการแข่งขันทางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

โครงการแข่งขันทางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

1. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
           1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร พรหมรัตน์
           1.2 ดร. ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
           1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาวี วงษ์วรพนิต


2. การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา

           2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์
           2.2 นางกัญญาวีร์ ขจรไชยกุล
           2.3 นางรสสุคนธ์ สงคง


3. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ

          3.1 กรรมการจากคณะศิลปกรรมศาสตร์
          3.2 กรรมการจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

          3.3 นายบรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

1. ตารางกำหนดการจัดงาน  ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครการแข่งขัน   ดาวน์โหลด

 

เกณฑ์การแข่งขัน    

เงื่อนไขการรับสมัคร
          
1. สมัครแข่งขันเป็นรายบุคคล
          
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rmutt.ac.th                    
    หรือส่ง e-mail ขอรับใบสมัครได้ที่
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
          
3. ส่งใบสมัครทาง e-mail ที่
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  หรือ  ทางโทรสาร หมายเลข  025775017  
    หรือ  สมัครด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  
   
. คลองหก อ. ธัญบุรี  . ปทุมธานี  โทร. 0-2549-4952 หรือ 0-2549-4966
          
4. วันรับสมัคร  บัดนี้  – 17 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
    

****ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน 
  

คุณสมบัติผู้สมัคร
- การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  ผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย และระดับปวช.
-
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา      ผู้สมัครระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีปี 1-4)
-
การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก        ผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย และระดับปวช.
-
การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ       ผู้สมัครระดับทั่วไป (ประถม-อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป)

เกณฑ์การตัดสิน

ประเภทการแข่งขันหัวข้อการตัดสินให้คะแนนคะแนน
1. การแข่งขันอ่านข่าว ภาษาอังกฤษ- น้ำเสียง

- จังหวะ

- การออกเสียง

- บุคลิกภาพ                                                     รวม

25

15

40

20
100

2. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ - โครงสร้างการพูด
(การแนะนำตนเอง/คำนำ/การนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง/
การดำเนินเรื่อง/การสรุป/ตรงตามเวลาที่กำหนด)
- ศิลปะการนำเสนอ
(ลีลาวาทศิลป์/นำเสียงชัดเจน/การออกเสียงอักขระ/การสร้างบรรยาการดึงดูดใจผู้ฟัง)
- ความคิด
(ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความสอดคล้องของเหตุและผล/ไหวพริบในการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เป็นรูปธรรม)
- บุคลิกภาพ                                           
                                    
                                   รวม

36


30


2410    
  100
          

3. การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

- น้ำเสียง
(พลังเสียง/เทคนิคการใช้เสียง/น้ำเสียงเข้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์)
- จังหวะ
(จังหวะในขณะเล่า/การแบ่งวรรคลมหายใจได้ถูกต้อง)
- การออกเสียง(การออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ/การใช้ทำนองเสียงได้ถูกต้องเหมาะสมกับข้อความที่สื่อสารตามสถานการณ์)
- บุคลิกภาพ(การแต่งกายเหมาะสม/สีหน้าแววตา
/การแสดงออก
                                             

                         รวม

30


20


20


30 

100

 

ประเภทการแข่งขันหัวข้อการตัดสินให้คะแนนคะแนน
4. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ- น้ำเสียง
(พลังเสียง/เทคนิคการใช้เสียง/น้ำเสียงเข้ากับเพลงที่เลือกร้อง)
- จังหวะ
จังหวะการร้อง/การแบ่งวรรคลมหายใจได้ถูกต้อง)- การออกเสียง
(การออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ/การใช้ลูกคอหรือเอื้อน)
- บุคลิกภาพ(การแต่งกายเหมาะสม/
สีหน้าแววตา/การแสดงออก)
                                                     รวม

30


20

20 

30 

100

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

1. ตารางกำหนดการจัดงาน  ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครการแข่งขัน   ดาวน์โหลด